Information about cookies

Close [x]

We use cookies and similar technologies, including for the purposes of: providing services, statistics. Using the site without changing your browser settings means that they will be placed on your end device. Remember that you can always change these settings. More information

  Main site  
Main site
Notice
Notice
Subject: KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Notice for: Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości
Date of publication: 6/21/2018
Date of validity: 4/4/2030
Contents:
        KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Mając na uwadze m.in. przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej „RODO”, zgodnie z art. 13 RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018r, poz. 1000) informujemy, iż w celu realizacji zadań statutowych przetwarzamy Państwa dane osobowe.
Przekazujemy równocześnie poniższe informacje:

1. Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, adres: ul. Akademicka 12, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, NIP: 661-12-59-598 (zwana „Administratorem”).
W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim dostępnym pod adresem e-mail: iod@wsbip.edu.pl lub numerem telefonu: +48 (41) 260 40 20

2. Cel i podstawa przetwarzania
Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w celu realizacji zadań statutowych związanych z prowadzeniem studiów w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. b RODO tj. „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”;

3. Kategorie danych, które są przez nas przetwarzane
Będziemy przetwarzać dane, które podali Państwo w formularzu rekrutacyjnym, podczas procesu rekrutacji, zawierania umowy o studiowaniu i w trakcie jej wykonywania;

4. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do przeprowadzenia rekrutacji i realizacji umowy o studiowaniu;

5. Odbiorcy danych
Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie administrator, podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora (np podmioty związane z realizacją programu studiów w tym organizatorzy praktyk i staży zawodowych, świadczące usługi webinariów, platform edukacyjnych, organizatorzy konferencji, wymian studenckich, wizyt studyjnych) oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

6. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Nie przekazujemy Państwa danych do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

7. Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z właściwych przepisów prawa do czasu wygaśnięcia obowiązków nałożonych na nas przez przepisy prawa, np. w celach statystycznych, zapewnienia rozliczalności, archiwizacji danych;

8 Zautomatyzowane przetwarzanie danych
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i profilowane, np. w celu ustalenia liczebności grup, skierowanie nowej oferty edukacyjnej, badania losów absolwentów;

9. Państwa prawa
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeżeli Państwa zdaniem posiadamy nieprawidłowe dane albo przetwarzamy je bezpodstawnie, oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora. W przypadku, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


      
Author: Gawlik Marek
Załączniki
Wirtualny Dziekanat v. 4.3.0 b49 Copyright (c) 2022 APR System