Information about cookies

Close [x]

We use cookies and similar technologies, including for the purposes of: providing services, statistics. Using the site without changing your browser settings means that they will be placed on your end device. Remember that you can always change these settings. More information

  Main site  
Main site
Notice
Notice
Subject: Elektronicze legitymacje studenckie ELS
Notice for: Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości
Date of publication: 9/25/2019
Date of validity: 10/9/2029
Contents:
        Szanowni Państwo

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt. 11 i art.81 pkt.5 i 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo
 o szkolnictwie wyższym i nauce ( Dz. U. 2018. poz.1842 z późn. zm. ), w związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie studiów ( Dz. U. 2018, poz.1861) i Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów (Dz. U 2019 poz.789 od roku akademickiego 2019/2020 w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz jej filiach obowiązywać będą Elektroniczne Legitymacje Studenckie ELS, zastępujące dotychczasowe legitymacje studenckie wydawane w wersji papierowej
W związku z powyższym prośmy Państwa o zapoznanie się z poniższą informację dotyczącą procedury wydawania ELS.

Student wypełnia i składa w dziekanacie Uczelni lub jej filii, wniosek o wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej (wniosek należy wydrukować dwustronnie na 1 kartce papieru)

We wniosku student w polu nr-edycji zaznacza stosowną literę :
A - pierwsza legitymacja ELS wydana na uczelni;
B - druga legitymacja wydana na uczelni;
C - trzecia i itd.;

Do wniosku student dołącza kolorowe zdjęcie w wersji elektronicznej, które powinno spełniać te same wymagania dotyczące wizerunku osoby co zdjęcie do obecnie obowiązującego dowodu osobistego oraz określone niżej wymienione wymagania techniczne:

- osoba przedstawiona jest w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów,
- jednolite jasne tło,
- dobra ostrość i naturalne kolory,
- wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii,
- widać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice,
- rozmiar zdjęcia 20 mm x 25 mm,
- rozdzielczość co najmniej 300 dpi 
- plik ze zdjęciem zapisany w formacie jpg,
- nazwa pliku ze zdjęciem opisana przez studenta powinna zawierać wyłącznie numer PESEL użytkownika ELS oraz odpowiednia literę jak w pkt.1;

Wyjątki.
Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. , poz. 1172,);

W przypadku osoby noszącej nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania można załączyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny, wraz z zaświadczeniem o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej, ( Podstawą do uznania zdjęcia z nakryciem głowy lub z ciemnymi szkłami może być także dołączona do wniosku kserokopia dowodu tożsamości, studenta w którym zastosowano takie zdjęcie;

Student wnosi na rachunek bankowy uczelni lub w kasie uczelni opłatę w wysokości 22 zł. Potwierdzenie wpłaty załącza do wniosku.

W przypadku dostarczenia przez studenta zdjęcia niespełniającego parametrów określonych wyżej , które uniemożliwi wykonanie personalizacji blankietu legitymacji ( jego faktyczne zniszczenie) i wykonania legitymacji przez Administratora SELS, wówczas student ponownie musi dostarczyć do dziekanatu uczelni właściwe zdjęcie i wnieść opłatę w wysokości 33 zł., w celu rozpoczęcia przez Administratora SELS od nowa, tj. powtórnego procesu personalizacji blankietu ELS i wyrobienia legitymacji studentowi.
      
Author: Gawlik Marek
Załączniki wniosek o wydanie ELS.pdf
Wirtualny Dziekanat v. 4.3.0 b49 Copyright (c) 2022 APR System